Ruotsi

Suomessa on vedottu siihen, että koska Ruotsissa on tiukka CAM-hoitoja rajoittava lainsäädäntö, samanlainen on saatava Suomeenkin. Ruotsissa rajoittava lainsäädäntö on aiheuttanut niin paljon ongelmia (ilmiantoja, oikeudenkäyntejä, rahallisia korvauksia, yksilön oikeuksien rajoittamista jne.), että hallitus päätti 27.4.2017 antaa erityiselle selvitysmiehelle tehtäväksi kartoittaa ja selvittää useita CAM-hoitoja koskevia avoimia kysymyksiä. Toimeksiannon (Dir. 2017:43) otsikko on: Potilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja potilasturvallisuuden lisääminen virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivien hoitomuotojen keskuudessa. Toimeksiannossa todetaan mm., että nämä menetelmät, joilla tällä hetkellä annetaan hoitoa virallisen terveydenhuollon ulkopuolella, voivat tulevaisuudessa, tutkimusten ja arviointien jälkeen, olla arvokas osa virallista terveydenhuoltoa. Selvityksen tulee olla valmis viimeistään 31.3.2019. (Toimeksiannon suomenkielinen käännös).

Hallitus antoi 5.7.2018 selvitysmiehelle lisätoimeksiannon (Dir. 2019:4) tarkistaa muun muassa potilasturvallisuuslain 5. ja 10. luvun säännökset sekä toimeksiannon kannalta oleellisen muun lainsäädännön. Lisätoimeksiantoon liittyvän selvityksen tulee olle valmis viimeistään 31.5.2019.

Selvitysmies Kjell Asplundin johtama CAM-selvitystyöryhmä jätti 27.3.2019 mietinnön (SOU 2019:15) Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito – turvallisuus, tieto, vuoropuhelu (lehdistötiedote). Poimintoja mietinnön ehdotuksista:

  • Ehdotukset antavat kansalaisille paremman pohjan tehdä hyvin tietoon perustuvia valintoja, jos he harkitsevat kääntymistä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen puoleen. Monet ehdotuksista myös parantavat näiden hoitojen käytön turvallisuutta.
  • Uusien hoitomenetelmien omaksuminen terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ei saa riippua niiden alkuperästä. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää siis ottaa terveyden- ja sairaanhoidon piiriin samoin ehdoin kuin muitakin hoitomuotoja. Mietintö ehdottaa, että SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) saa hallitukselta tehtävän arvioida ne täydentävät hoitomuodot, joita asia voisi koskea.
  • Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi mietintö ehdottaa noin 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista (CAM) tiettyjen hoitoalojen koulutusohjelmiin. Tarkoitus on, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta voisi käydä potilaiden kanssa keskustelua CAM-hoitomuodoista ja siten auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan. Ehdotamme, että Socialstyrelsen (Sosiaalihallitus) ja UKÄ (Universitetskanslersämbetet – Ruotsin korkeakouluopetuksesta vastaava viranomainen) saavat tehtäväksi tämän toteuttamisen. Ehdotamme, että Sosiaalihallitus tuottaisikin oman täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan koulutusmateriaalin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle.
  • Mietinnössä on useita ehdotuksia, joilla riippumatonta tietoa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista saadaan paremmin yleisön saataville. Muun muassa Hoito-oppaaseen (1177 Vårdguiden) ehdotetaan lisättäväksi erillinen välilehti, jonka tietolähteenä on Sosiaalihallitus. Kuluttajavirastonkin (Konsumentverket) sivuille ”Hallå konsument” ehdotetaan tietoa enemmän kuluttajan oikeuksien näkökulmasta.