Ruotsi

toimeksianto

Suomessa on vedottu siihen, että koska Ruotsissa on tiukka CAM-hoitoja rajoittava lainsäädäntö, samanlainen on saatava Suomeenkin. Ruotsissa rajoittava lainsäädäntö on aiheuttanut niin paljon ongelmia (ilmiantoja, oikeudenkäyntejä, rahallisia korvauksia, yksilön oikeuksien rajoittamista jne.), että hallitus päätti 27.4.2017 antaa erityiselle selvitysmiehelle tehtäväksi kartoittaa ja selvittää useita CAM-hoitoja koskevia avoimia kysymyksiä. Toimeksiannon (Dir. 2017:43) otsikko on: Potilaiden vaikutusmahdollisuuksien ja potilasturvallisuuden lisääminen virallisen terveydenhuollon ulkopuolella toimivien hoitomuotojen keskuudessa. Toimeksiannossa todetaan mm., että nämä menetelmät, joilla tällä hetkellä annetaan hoitoa virallisen terveydenhuollon ulkopuolella, voivat tulevaisuudessa, tutkimusten ja arviointien jälkeen, olla arvokas osa virallista terveydenhuoltoa. Selvityksen tulee olla valmis viimeistään 31.3.2019. (Toimeksiannon suomenkielinen käännös).

Hallitus antoi 5.7.2018 selvitysmiehelle lisätoimeksiannon (Dir. 2019:4) tarkistaa muun muassa potilasturvallisuuslain 5. ja 10. luvun säännökset sekä toimeksiannon kannalta oleellisen muun lainsäädännön. Lisätoimeksiantoon liittyvän selvityksen tulee olle valmis viimeistään 31.5.2019.

osamietintö 1: turvallisuus, tieto, vuoropuhelu

Selvitysmies Kjell Asplundin johtama CAM-selvitystyöryhmä jätti 27.3.2019 osamietinnön (SOU 2019:15) Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito – turvallisuus, tieto, vuoropuhelu (lehdistötiedote). Poimintoja selvitystyöryhmän ehdotuksista:

   • Ehdotukset antavat kansalaisille paremman pohjan tehdä hyvin tietoon perustuvia valintoja, jos he harkitsevat kääntymistä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen puoleen. Monet ehdotuksista myös parantavat näiden hoitojen käytön turvallisuutta.

   • Uusien hoitomenetelmien omaksuminen terveyden- ja sairaanhoidon piiriin ei saa riippua niiden alkuperästä. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitää siis ottaa terveyden- ja sairaanhoidon piiriin samoin ehdoin kuin muitakin hoitomuotoja. Selvitystyöryhmä ehdottaa, että SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) saa hallitukselta tehtävän arvioida ne täydentävät hoitomuodot, joita asia voisi koskea.

   • Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi selvitystyöryhmä ehdottaa noin 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista (CAM) tiettyjen hoitoalojen koulutusohjelmiin. Tarkoitus on, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta voisi käydä potilaiden kanssa keskustelua CAM-hoitomuodoista ja siten auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan. Ehdotamme, että Socialstyrelsen (Sosiaalihallitus) ja UKÄ (Universitetskanslersämbetet – Ruotsin korkeakouluopetuksesta vastaava viranomainen) saavat tehtäväksi tämän toteuttamisen. Ehdotamme, että Sosiaalihallitus tuottaisikin oman täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan koulutusmateriaalin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle.

   • Selvitystyöryhmällä on useita ehdotuksia, joilla riippumatonta tietoa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista saadaan paremmin yleisön saataville. Muun muassa Hoito-oppaaseen (1177 Vårdguiden) ehdotetaan lisättäväksi erillinen välilehti, jonka tietolähteenä on Sosiaalihallitus. Kuluttajavirastonkin (Konsumentverket) sivuille ”Hallå konsument” ehdotetaan tietoa enemmän kuluttajan oikeuksien näkökulmasta.

Osamietintö: Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito – turvallisuus, tieto, vuoropuhelu (Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog SOU 2019:15 (pdf 7 MB))

osamietintö 2: lakiehdotukset

Selvitysmies Kjell Asplundin johtama CAM-selvitystyöryhmä jätti 5.6.2019 osamietinnön (SOU 2019:28) Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito (lehdistötiedote). Poimintoja selvitystyöryhmän lakiehdotuksista lyhyesti:

   • Täydentävän ja vaihtoehtoisen hoitotyön ammatillista harjoittamista koskevat säädökset ovat nykyään potilasturvallisuuslaissa. Ehdotamme, että ne kootaan uuteen lakiin, jossa säädetään joitakin rajoituksia oikeudelle tehdä ammattimaista hoitotyötä.

   • Nykyinen kielto, joka koskee muuta kuin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstöä, hoitaa syöpää, epilepsiaa ja diabetesta korvataan yleisellä kiellolla hoitaa vakavaa sairautta sisältäen sekä somaattiset että psyykkiset sairaudet. Vaikka itse näiden sairauksien hoito pitää olla kielletty, pitää oireita lievittävien toimenpiteiden olla sallittuja.

   • Raskaana olevien ja alle 15-vuotiaiden lasten sairauksien tutkiminen ja hoitaminen pitää olla kielletty riippumatta sairauden vaikeusasteesta. Raskaana olevien ja lasten oireita lievittävä hoito pitää kuitenkin olla sallittu.

   • Kiellettyä pitää olla tiettyjen tartuntatautien hoitaminen, kirurgisten toimenpiteiden suorittaminen, kehon kaikki ihokerrokset täysin läpäisevät näytteenotot, nukutuksen ja injektion antaminen sairaanhoidon ja terveydenhuollon ulkopuolella. Nykyisen lainsäädännön tietyt kiellot vaikuttavat vanhentuneilta ja voidaan poistaa.

   • Potilasturvallisuuslain rangaistusmääräykset siirretään pääosin sellaisenaan uuteen lakiin. Kuitenkin uuteen lakiin pitää sisältyä rangaistusseuraamus sille, joka tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttaa vahingon tai vahingonvaaran. Tiedon tai kokemuksen puutteen ei pidä vapauttaa vastuusta.

Osamietintö: Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito (Komplementär och alternativ medicin och vård SOU 2019:28 (pdf 1 MB))

selvitysmies kjell asplund suomessa

Selvitysmies Kjell Asplund kävi Suomessa 11.11.2019 Yhdistävä lääketiede yhdistyksen kutsumana ja piti esitelmän Ruotsin tilanteesta.

Selvitysmies Kjell Asplund kävi Suomessa 14.1.2020 pitämässä esitelmän Ruotsin tilanteesta Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot; Haaste ja mahdollisuus – tutkimusta, tietoa ja terveyspolitiikkaaseminaarissa, jonka järjestivät Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Yhdistävä lääketiede ry. Esitelmä teki selväksi, että Ruotsi ei suinkaan ole tiukentamassa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevaa lainsäädäntöään vaan päinvastoin löysäämässä sitä selvästi.